grafikk veggen HiB Høyskole i Bergen2014

 

1. System 64 x 61 koldnål

System

2.  Motstand 64 x 61 koldnål

Motstand

3. Tendens 64 x 61 koldnål

Tendens

system, motstand og tendens

System                          Motstand                        Tendens

Grafikkveggen HiB

grafikkveggen HiB